ЧЕЗ внася в КЕВР заявление за изменение на цените за разпределение на електрическа енергия

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще внесе в КЕВР заявление за изменение на цените за разпределение на електрическа енергия. Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ.

 

В изпълнение на чл.36а, ал.1 от Закона за енергетиката и чл. 46 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обявява своето намерение да внесе не по-късно от 31 март 2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за изменение на действащите цени за дейността „разпределение на електрическа енергия” за третата ценова година от петия регулаторен период, считано от 01 юли 2020 г.

Ценовото заявление за изменение на утвърдените цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Наредба № 1 и Правилата за търговия с електрическа енергия. С него Дружеството цели да постигне сигурност и качество на предлаганата услуга за своите клиенти и да осигури необходимите средства за дейността по лицензията, включително за разширяване на мрежата и за продължаващата либерализация на пазара на електрическа енергия.

Ценовото заявление на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще отрази планираните разходи за закупуване на електрическа енергия за възстановяване на технологичните разходи, съответстващи на достигнатото ниво за 2019 г. от 8,01%, както и планираните брутни инвестиции за 2020 г. в размер на 74 млн. лв., разходите за балансиране, присъщите разходи за лицензионна дейност и полагаща се възвращаемост. За третата ценова година Дружеството очаква да пренесе през разпределителната си мрежа 9,3 TВтч електрическа енергия до крайни клиенти.

Дружеството ще приложи изискванията на Наредба № 1 за извършване на годишни корекции: с инфлационен индекс, определен от НСИ за 2019 г.; с разликата между прогнозни и реализирани инвестиции; корекция с разликата между прогнозно и реално количество пренесена до краен клиент електрическа енергия, както и с разликата между утвърдената цена от 92,85 лв./МВтч и постигната средно претеглена пазарна цена при покупка на електрическа енергия на организиран борсов пазар.

В случай че до изтичане на срока за подаване на заявлението настъпят законови промени или изменения в изискванията на КЕВР, същите ще бъдат отразени в него.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар