Трябва ли непълнолетните убийци да бъдат наказвани като пълнолетни?

Непълнолетни извършители на тежки наказания да бъдат наказвани като възрастни. Такива промени ще бъдат направени в Наказателния кодекс след бруталното убийство на 18-годишната Андреа от Галиче. Самопризнания за деянието направи 17-годишният Аксел, който по сега действащото законодателство може да получи до 12 години затвор. 

Адв. Димитър Марковски, който защитава интересите на семейството на убитата Андреа, посочи в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR,  че няма да бъде ревизирана една цяла глава от Наказателния кодекс.

Ето какво гласи глава Шеста от Наказателния кодекс:

Чл. 62. На непълнолетните могат да бъдат наложени само следните наказания:
1. лишаване от свобода;
1а. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) пробация;
2. обществено порицание;
3. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност по чл. 37, ал. 1, т. 7.
Чл. 63. (1) За непълнолетните предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:
1. (доп. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) доживотният затвор без замяна и доживотният затвор – с лишаване от свобода от три до десет години;
2. лишаването от свобода за повече от десет години – с лишаване от свобода до пет години;
3. лишаването от свобода за повече от пет години – с лишаване от свобода до три години;
4. лишаването от свобода до пет години включително – с лишаване от свобода до две години, но не повече от предвиденото от закона;
5. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) глобата – с обществено порицание;
6. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) пробацията за ненавършилите 16-годишна възраст непълнолетни – с обществено порицание.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) На непълнолетните, навършили шестнадесетгодишна възраст, предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:
1. (доп. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването от свобода за повече от петнадесет години – с лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
2. лишаването от свобода за повече от десет години – с лишаване от свобода от две до осем години.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) В пределите по предходните алинеи съдът определя наказанието съобразно с правилата на глава пета.
Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 1996 г.) Когато определеното наказание е лишаване от свобода по-малко от една година и неговото изпълнение не е отложено по чл. 66, непълнолетният се освобождава от изтърпяването му и съдът го настанява във възпитателно училище-интернат или му налага друга възпитателна мярка, предвидена в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 1996 г.) По предложение на прокурора или на съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съдът може и след постановяване на присъдата да замени настаняването във възпитателно училище-интернат с друга възпитателна мярка.
(3) Правилото на ал. 1 не се прилага:
а) когато непълнолетният е извършил престъпление по време на изтърпяване наказанието лишаване от свобода и
б) когато е осъден, след като е навършил пълнолетие.
(4) Правилото на ал. 1 не се прилага и в случаите на повторно осъждане, ако съдът намери, че за поправянето и превъзпитанието на дееца се налага той да изтърпи наказанието лишаване от свобода и когато:
а) неговият срок не е по-малък от шест месеца или
б) ако деецът вече е изтърпял наказание лишаване от свобода.
Чл. 65. (1) Непълнолетните до навършване на пълнолетие изтърпяват наказанието лишаване от свобода в поправителен дом.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) След навършване на пълнолетие те се преместват в затвор или в затворническо общежитие. За довършване на тяхното образование или квалификация по предложение на педагогическия съвет с разрешение на прокурора те могат да бъдат оставени в поправителния дом до навършване на двадесет години.

По думите на адвокат Марковски идеята е свързана с отмяна на горната граница за определяне на максималното наказание за умишлени убийства, извършени от непълнолетни лица.

„Абсолютно съгласен съм и съм „за“ такава промяна. От 70-те години определените санкции не са променяни в Наказателния кодекс. Обществените отношения са променени, децата вече бързо съзряват“, коментира адв. Марковски.

Той обясни, че всеки експерт психиатър събеседва с лицето и дава крайно заключение дали обвиняемият е съзрял, както и какви са били подбудите за самото престъпление.

Според него не е редно горната граница на наказание за пълнолетните да е равна на тази за непълнолетните, тъй като става дума за недоизградени характери, с които може да се работи по-продължително време.

„Тази горна граница от 30 години ми се струва доста висока за непълнолетните. Смятам, че 20 години горна граница е разумна и балансирана като наказание“, заяви юристът пред Bulgaria ON AIR.

Адв. Марковски е на мнение, че високата санкция е добра мярка за предотвратяване на тежките престъпления.

Твоят коментар