Сградата „Златен век“ е законна, заповед за събарянето няма да бъде издадена

В края на ноември 2019 година новоизбраният районен кмет на „Лозенец” Константин Павлов отправи искане към шефа на ДНСК Иван Несторов да издаде заповед за събарянето на строящата се сграда “Златен век” в централния квартал на София с аргумента, че строежът е незаконен, тъй като презаверката на строителното разрешение е изтекла.

ДНСК: Небостъргачът

„Златен век“ е законен

Отговорът от ДНСК дойде веднага: „Небостъргачът „Златен век“ в столичния квартал „Лозенец” е законен. И заповед за събарянето няма да бъде издадена“. Основната причина е неприключилото съдебно дело по казуса, което е пред окончателно произнасяне в края на март т.г. И втората причина е, че строежът не е незаконен.

САС: Сградата има

валидно строително

разрешително

На 30 юли САС потвърди законния строеж на небостъргача, като в решението дори бе записано, че сградата има валидно строително разрешително, което веднъж е удължено с въпросните промени в Закона за устройство на територията от 2017 г. и втори път – със заповед на главния архитект Здравко Здравков за промяна на инвестиционния проект.

Решението на съда е подкрепено от множество авторитетни правни експерти – проф. Огнян Герджиков, проф. Дончо Хлусанко, проф. Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов и др.
В момента „Артекс“ чака само окончателното решение на ВАС, което трябва да дойде през март т.г., за да продължи строежа на сградата.

Кметът на „Лозенец“

иска служебна промяна на

плана (ПУП) в квартал 272а

Въпреки това кметът на район “Лозенец”, който е от „Демократична България“, атакува столичния кмет Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков с настояване за служебно изменение на действащия подробен устройствен план на кв. 272а, м. „Лозенец I част“, където се строи небостъргачът на „Артекс“.

Искането на кмета на район “Лозенец” за служебно изменение на плана се основава на общи разпоредби на ЗУТ, според които предвижданията на общия устройствен план (ОУП) са задължителни при изработването на подробните устройствени планове (ПУП). В този смисъл според районния кмет ПУП за имота на “Златен век”, одобрен преди влизането в сила на ОУП на София, сега трябвало да бъде променен служебно и приведен в съответствие с ОУП.

ПУП за „Златен век“

не подлежи на

регулация от ОУП

ПУП е одобрен през 1996 г., разрешението за строеж е издадено на 26.01.2007 г., а ЗУЗСО влиза в сила на 28.01.2007 г. Следователно, ПУП за имота на сградата “Златен век” не подлежи на привеждане в съответствие с ОУП, както изисква законът.

В случая е приложима разпоредбата на § 2, ал. 7 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), според която ПУП, по приложението на който е издадено разрешение за строеж към датата на влизане в сила на ЗУЗСО, не подлежи на привеждане в съответствие с правилата и нормативите към ЗУЗСО и ОУП, отговаря на искането и кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя подчертава, че ПУП за кв. 272а, м. „Лозенец“ е приложен както по отношение на регулацията, така и по отношение на застрояването и прилагането му не може да бъде спряно на основание чл. 135, ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект на столичната община Здравко Здравков в свое писмо до кмета на „Лозенец“ Костантин Павлов също подчертава, че ПУП, по който е издадено разрешение за строежа на „Златен век“, не подлежи на привеждане в съответствие с ОУП на СО. Главният архитект допълва, че както по плана за регулацията, така и по отношение на застрояването, строителството на „Златен век“ не може да бъде спряно.

Нещо повече, в конкретния случай фундаментите на сградата са положени, което означава, че планът е вече приложен както по отношение на регулацията, така и по отношение на застрояването. След като планът е вече приложен, няма как законно да бъде реализирана идеята на районния кмет за спиране приложението на плана.

Има комуникационно-транспортен план,

няма да има проблем с трафика

През април 2018 г. по възлагане на Столичната община е изработен подробен комуникационно транспортен план и проект за организация на движението в обхват бул. “Черни връх” – бул. “Джеймс Баучер”, който отчита изграждането на четири нови сгради в обхвата на плана, включително сградата “Златен век”. Видно от този план, проблем с трафика няма, а предложеното решение включва само малка промяна в организацията на движението без необходимост от публичен ресурс за инвестиции в транспортната инфраструктура.

Още 1000 паркоместа за офиси

и 360 паркоместа за жилища.

Според поръчан от инвеститора анализ на експерти в зоната на трафик между бул. “Черни връх” и бул. “Джеймс Баучер” при реализирането на “Златен век” не са налице предпоставки за транспортно-комуникационен проблем в околната улична мрежа, а дори в случай на увеличаване на трафика вследствие от реализиране на други инвестиционни проекти с минимални промени в организацията на движение този евентуален нов трафик може да бъде поет от наличната мрежа.
Ако бъдат реализирани и другите инвестиционни проекти за сгради, в района ще се изградят допълнително 1000 паркоместа за офиси и 360 паркоместа за жилища.

В края на ноември 2019 година в писмо до премиера Борисов, кмета Фандъкова, тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров и кмета на район „Лозенец“ изпълнителният директор на „Артекс“ арх. Весела Мирянова подчертава, че на широката публика се внушава, че е налице някакво меродавно становище за незаконност на сградата, каквото всъщност няма, а от друта страна се премълчава най.-важният факт – решението на българския съд, води до изопачаване на истината и манипулиране на общественото мнение.

Арх. Мирянова заявява, че искането за служебно изменение на ПУП с оглед привеждането му в съотвествие са ОУП на София е вече приложен, а грубият строеж почти излъплен.

„Тази сграда, освен че е напълно законна, ще се превърне в една от архитектурните емблеми не само на райно „Лозенец“, но и на цяла София и ще остане за поколенията“, пише на премиера арх. Мирянова.

Решаването на проблемите не трябва да се търси в посока спиране развитието на града, забрана на строежите, разрушаване на съграденото, а в посока намиране на оригинални, практични и икономически издържани решения, партньорство с бизнеса и диалог с гражданите, казва и проф. Огнян Герджиков.

А на кмета на „Лозенец“ Константин Павлов ще припомним, че спасването на законите е негово основно задължение. Към това ще прибавим и сетнетцията, че първичната стихия на разрухата е обратната страна на любовта и творчеството.

И още нещо – може би всеки управленец преди да влезе във властта, трябва да е успял да съгради нещо с ръцете си. За да не се раждат в ума му мисли за разрушение, а Съзиданието в него да го подтиква към по-възвишени чувства и цели… 

 

______

Становище на кмета на гр. София Йорданка Фандъкова от дата 19.02.2020 г.

 

Писмо до кмета на район Лозенец К. Павлов от дата 03.12.2019 г.

 

Писмо до премиера Бойко Борисов, кмета на София Йорданка Фандъкова, гл. прокурор Сотир Цацаров и кмета на район Лозенец Константин Павлов

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар