Прокуратурата нареди незабавна проверка на строеж в Свети Влас

Върховна административна прокуратура сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол да извършат незабавна проверка на строеж в землището на Свети Влас в обхвата на зона „Емине- Иракли“.

След проверка на законността на строежа на „Комплекс „Венид Еко вилидж“ в гр. Свети Влас е внесен протест срещу разрешения на строеж, издадени на 05 декември 2019 година от главния архитект на Община Несебър.

 

Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на РБългария.

 

На 8 юни тази година Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на МОСВ и началника на ДНСК да извършат незабавна проверка на строежа в землището на гр. Свети Влас в обхвата на защитена зона „Емине – Иракли“.

Проверката беше възложена след информация в медиите за строеж на придобит имот като гора чрез замяна, която впоследствие е призната за несъвместима държавна помощ поради нарушаване на Договора за функциониране на ЕС.

 

Данните в средства за масово осведомяване са, че след промяна на предназначението на съответния поземлен имот /ПИ/ не са спазени правни норми, уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологично разнообразие (ЗБР), съотв. за законност на строителството, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

Установено е, че към днешна дата, ПИ попада частично (29%) в границите на включената от МС в надлежен списък проектозащитена зона „Емине – Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Имотът е изключен от горския фонд, след което от кмета на община Несебър е разрешена сеч на общо 110 дървета, а от главния архитект са издадени първоначално три разрешения за строеж за 13 жилищни сгради – влезли в сила.

 

С декларация от 10 октомври 2019 г. до главния архитект на общината, възложителят се отказва от трите разрешения за строеж поради промяна на инвестиционните намерения. От главния архитект на община Несебър са издадени осем разрешения за строеж с номера от № 317 до № 324 от 05.12.2019 г. за „Комплекс „Венид Еко вилидж“, жилищни сгради и хотел – етапно строителство, 36 броя къщи/къщички.

След анализ на всички получени материали от ВАП е съобразено, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт и влязлото в сила РС не подлежи на отмяна, поради което всяко следващо такова в полза на същия възложител и за същия ПИ е нищожно.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар