Постъпленията в държавната хазна продължават да се свиват, излишъкът се топи

Постъпленията в държавната хазна продължават да се свиват, въпреки че все още бюджетът е с излишък. Това показват данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към края на юли и прогнозните за август, публикувани от финансовото министерство,

 

След като от началото на годината бюджетът на държавата неизменно бележеше нарастващ излишък, през август той започна да се топи.

 

Това показват предварителните оценки на финансовото министерство за салдото по консолидираната фискална програма (държавния бюджет заедно с бюджетите на общините), според които само за август се очаква дефицит от 190,4 млн. лв., но за осемте месеца на годината финансите са на плюс с 1.533 млрд. лв. , което е 1,3 % от прогнозния БВП.

 

В края на юли например, бюджетът бе с излишък от 1.726 млрд. лв. (1.5% от БВП) – с почти 200 млн. лв. повече.

 

Заради COVID-пандемията през април основният финансов закон на държавата бе актуализиран и по план трябва да приключи годината с 3.5 млрд. лв. дефицит (2.9% от БВП).

 

Към края на август  в бюджета са влезли 28.787 млрд. лв. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните постъпления се свиват с 949,8 млн. лв. „Забавянето е при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19“, уточняват от финансовото министерство. Нарастват обаче постъпленията от помощи по линия на еврофондовете – увеличението е с 430,9 млн. лева.

 

Разходите към август 2020 г. са в размер на 27.253 млрд. лв. За сравнение към август 2019 г. те са били в размер на 28.193 млрд. лева. Нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания и разходите за персонал, посочват от МФ, което означава, че има сериозно изоставане при капиталовите инвестиции на държавата.

 

По-подробни данни за данъчните постъпления има към края на юли. 

Приходите от ДДС са в размер на 6.049 млрд. лв., което е намаление с 414,2 млн. лв. (6,4 %) спрямо юли 2019 г. Основна причина за спада е намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие от въведените ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19, както и спада на цената на суровия петрол, курса на щатския долар, посочват от финансовото министерство. 

 

Тези фактори се отразяват основно при постъпленията от ДДС от внос, докато от ДДС при сделки в страната към края на юли постъпленията са на стойност 4.044,3 млрд. лв. и нарастват със 107,0 млн. лв. (2,7 %) спрямо същия период на предходната година. От 1 юли бе намалена ставката на ДДС от 20 на 9% за ресторантьорските и кетъринг услугите, книгите и бебешките храни и пелени. В замяна на това сдруженията на ресторантьорите обещаха да извадят на светло оборотите в сектора.

 

Приходите от акцизи също намаляват – те са в размер на 3.01 млрд. лв., което съпоставено със същия период на 2019 г. е с 141,1 млн. лв. (4,5 %) по-малко.

 

Приходите от корпоративни данъци към юли 2020 г. са в размер на 1.320 млрд. лв. Спрямо първите седем месеца на предходната година се отбелязва намаление със 171,8 млн. лв. (11,5 %). Забавяне при постъпленията в тази група данъци се отчита основно при корпоративния данък от нефинансови предприятия, които намаляват с 13,3 % на годишна база. 

 

От данъци върху доходите на физически лица към края на юли са събрани 2.474 млрд. лв. Тези приходи са с 81,0 млн. лв. повече (3,4 %), от предходната година. „След въвеждането на извънредното положение и впоследствие на извънредната епидемична обстановка, влияние върху приходите от ДДФЛ започнаха да оказват предприетите мерки от правителството в отговор на разрастването на епидемията от COVID19.

 

Наложените по-строги карантинни и ограничителни мерки от друга страна се отразиха негативно върху постъпленията от ДДФЛ, поради намален обем или преустановяване на работата на предприятия в някои от икономическите сектори, включително и поради намаляване на основните и допълнителни трудови възнаграждения на работещите в определени икономически дейности.

 

Този негативен ефект бе от части компенсиран от предприетите мерки за запазване на работните места чрез мярката 60/40″, посочват от финансовото министерство.

 

От представените данни обаче не става ясно дали намалението е единствено заради по-ниската стопанска активност, породена от пандемията, или вече се чувстват последиците от намаляването на ставката за храната и безалкохолните напитки, детските стоки и книгите.

Към август към бе намалена ставката и за бирата и виното, сервирани в ресторантите.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар