Поправеният проект на управляващите: И гражданите ще участват в променянето на Конституцията

Гражданите ще могат да участват в процедурата по промяна на Конституцията. Това е записано в новия проект на ГЕРБ за нов основен закон, който в сряда бе внесен с подписите на 122 народни представители, съобщава „Правен свят“.

По-конкретно, новата Конституция не се различава особено от проекта, който бе представен преди няколко седмици, като най-същественото нововъведение е именно това, че при промяна на част от разпоредбите в Конституцията процедурата ще завършва с национален референдум.

 

Останала е идеята на управляващите за премахване на Великото народно събрание.

 

По въпросите, които досега бяха от правомощията на Великото Народно събрание – приемането на нова Конституция, изменение на територията на Република България и ратифициране на международни договори, предвиждащи такива изменения; изменение на принципа на непосредствено действие на конституцията и предимството на международните договори пред норми на вътрешното право, които им противоречат; неотменимостта на основните права на гражданите; промени във формата на държавно устройство и на държавно управление, изменение и допълнение на начините, по които може да се променя Конституцията, се предвижда да станат правомощия на Народното събрание. За тези промени обаче ще се изисква още по-голямо съглашателство – за да бъдат приети, ще е необходимо мнозинство от четири пети от всички народни представители.

Правото на инициатива по тези въпроси се запазва – най-малко една втора от народните представители и президентът Инициативата ще се разглежда не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасяне на предложението. Освен мнозинството от четири пети за изменение на територията на Република България и ратифициране на международни договори, предвиждащи такива изменения; изменение на принципа на непосредствено действие на конституцията и предимството на международните договори пред норми на вътрешното право, които им противоречат; неотменимостта на основните права на гражданите; промени във формата на държавно устройство и в републиканските и парламентарните основи на държавно управление; изменение и допълнение на начините, по които може да се променя Конституцията и приемането на нова Конституция, ще се изисква и утвърждаване чрез национален референдум.

Прякото участие на гражданите при осъществяването на промени в основния закон е въздигнато като стандарт в редица европейски държави. С цел създаване на ефективна процедура в тази област, както и засилване началото на пряка демокрация в нашия основен закон, се предлага утвърждаване на новата конституция на национален референдум, на който тя следва да получи одобрението на повече от половината от гласувалите избирателите при участие на не по-малко от половината от тях“, пише в мотивите към проекта за нова Конституция.

На утвърждаване на национален референдум с гласовете на повече от половината гласували избиратели ще подлежат решенията за изменение на основния закон по следните въпроси: изменение на територията на Република България и ратифициране на международни договори, предвиждащи такива изменения; изменение на принципа на непосредствено действие на Конституцията и предимството на международните договори пред норми на вътрешното право, които им противоречат; неотменимостта на основните права на гражданите; промени във формата на държавно устройство и в републиканските и парламентарните основи на държавно управление; изменение и допълнение на начините, по които може да се променя Конституцията.

„Най-висшият гарант, който трябва да утвърди новия основен закон или промените в него при горепосочените хипотези, е народът“, допълват вносителите.

Премахва се ВСС, но Съветите на съдии и прокурори няма да имат законодателна инициатива

И в новия проект на управляващите е записано, че вече няма да има Висш съдебен съвет в настоящия му вид. Както е известно се предвижда той да бъде разделен на два органа – Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите. Във финалния вариант на новата Конституция обаче е отпаднало правомощието на двата съвета да имат законодателна инициатива. Назначаването и освобождаването на председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд да бъде от Съдебния съвет на съдиите, а главният прокурор да се назначава и освобождава от Съдебния съвет на прокурорите. Мандатът им ще бъде петгодишен, а президентът вече няма да участва в процедурата по назначаването и освобождаването им.

Съдебният съвет на съдиите ще се състои от 15 члена, като председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд са по право негови членове, а броят на избраните пряко от професионалната квота членове, да бъде по-голям от броя на избраните от Народното събрание. Съответно Съдебният съвет на прокурорите ще се състои от 11 членове, като главният прокурор ще е негов член по право, петима ще се избират пряко съответно от колегите им прокурори и следователи и петима от Народното събрание, с мнозинство две трети.

Индивидуалната конституционна жалба

Дава се правомощие на Конституционния съд след изчерпване на всички средства за защита да се произнася по искания на гражданин и юридическо лице за установяване на противоконституционното на закон, с който са нарушени техни прави и свободи. При съмнение за несъответствие между приложим закон и Конституцията, съдът, който разглежда делото като последна инстанция, по инициатива на заинтересованата страна или по свой почин да спира съдебното производство и да внася въпроса в Конституционния съд.

Когато обаче тази инициатива не е била уважена от съда, или не е било възможно да бъде направена, тъй като окончателният съдебен акт е основан на закон, чието прилагане не е било обсъждано от страните, в двумесечен срок от приключване на делото, засегнатият гражданин или юридическо лице може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционното на приложения закон. Предвижда се уважаването на искането да бъде основание за възобновяване на съдебното производство.

Освен това, Висшият адвокатски съвет вече ще може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават не само права на гражданите, но и на юридическите лица.

„С приемането на нова Конституция на Република България, чрез свикването на Велико Народно събрание с широко представителство от 400 народни избраници, излъчени въз основа на общо, равно и пряко избирателно право, българските граждани ще определят посоката и ще повлияят силно на бъдещите политическите процеси. Свикването на Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция е предпоставка да се отговори на исканията на гражданите – политически, икономически, социални, за повече демокрация, за повече справедливост“, завършват мотивите на проекта за нова Конституция.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар