Официално: Експресбанк се вля в ДСК

На заседание, проведено на 27 февруари 2020 г., Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Експресбанк“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Банка ДСК“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на националната банка.

След преобразуването „Банка ДСК“ ЕАД става универсален правоприемник на „Експресбанк“ АД, която се прекратява без ликвидация.

Управителният съвет на БНБ издаде и лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Майфин“ ЕАД (в процес на учредяване) на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗПУПС дружеството е уведомило БНБ, че възнамерява да предоставя като допълнителна дейност платежните услуги по чл. 4, т. 3, 4, 5 (предложение първо), 7 и 8 от ЗПУПС.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар