Кирил Бошов, „Еврохолд“: Винаги осигуряваме нужния капитал, за да се развиват фирмите ни устойчиво

Екип на „Икономист“

 

Две седмици след като „Еврохолд“ представи ключовите параметри на сделката за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ в България, големите въпросителни към ръководството на най-големия публичен холдинг по приходи са две основни – как ще бъде подсигурено финансирането на сделката и инвестиционната програма на „ЧЕЗ България“ и как ще се гарантира стабилността на електроразпределителното предприятие. По темата разговаряме с Кирил Бошов, председател на УС на „Еврохолд България“.

 

Г-н Бошов, сделката за ЧЕЗ и инвестиционната програма на дружествата ще изискват около половин милиард евро за периода до края на 2020 г. До каква степен сте подсигурили тези огромни средства, доколко тези капитали са във възможностите на „Еврохолд“ и няма ли поемането на нови големи задължения да доведe до свръхзадлъжнялост и финансова дестабилизация на холдинга?

– Финансирането на сделката и покупката на самата ЧЕЗ, над които се работи от доста време, са организирани по начин, по който да се отразят само положително на компанията. Структурирането на средствата е в подходящо съотношение между собствен капитал и привлечено дългово финансиране. Собственият капитал е 25%, което е относително стандартно участие при придобиването на електроразпределителна компания. Нормално е всяка голяма сделка да се финансира със заемен капитал, но особено когато става дума за енергоразпределителна компания, стандартният подход е 75% от ресурса да се осигури с привлечени средства.

 

Собствените средства ще бъдат осигурени от акционерите на „Еврохолд“ чрез увеличение на капитала на Българската фондова борса, като основните акционери имат готовност да ги отпуснат и под формата на акционерни заеми директно на дружеството-купувач, което ще бъде създадено специално за целите на сделката и ще е 100% собственост на „Еврохолд“. Увеличението на капитала на „Еврохолд“ би било едно от най-големите публични предлагания на БФБ, ще привлече значителни капитали от големи чуждестранни фондове за дялови инвестиции и ще спомогне за развитието на българския капиталов пазар.

 

Другата част на финансирането е подсигурена от две глобални инвестиционни банки. Матуритетът и останалите важни параметри – като лихвен процент и изплащане на главница, са договорени изключително благоприятно и са съобразени с възможностите на „Еврохолд“ и придобиваната компания да генерират свободни парични потоци.

 

По отношение на задлъжнялостта – независимо от поставянето на кредитния ни рейтинг под наблюдение от страна на Fitch смятаме, че в средносрочен и дългосрочен план придобиването ще се отрази положително на задлъжнялостта на „Еврохолд“. Нека не забравяме, че срещу този дълг от малко над 300 млн. евро ще придобием дружество със собствен капитал над 400 млн. евро. Така структурата на дълга и активите значително ще се подобри след сделката.

Още нещо – известно е, че „Еврохолд“ емитира облигации на Ирландската фондова борса през 2016 г. съгласно дългосрочната си EMTN програма. В допълнение, компанията има достъп и до програма за краткосрочно финансиране – ЕСР (European commercial paper), в размер до 30 млн. евро. ЕCP са краткосрочни необезпечени книжа и от тях могат да се възползват компании с присъден кредитен рейтинг. Доходността по тези книжа се реализира от инвеститора чрез покупката им с дисконт спрямо номиналната им стойност. През миналата година Еврохолд изкупи обратно близо 16 млн. евро книжа по тази програма, с което понижи задлъжнялостта си с близо 12 пункта. Доказателство за консервативния ни подход е, че за изминалите две години показателят за задлъжнялост на холдинга намаля от над 90% на почти 50%, което за диверсифициран холдинг, инвестиращ в различни дейности, се счита за изключително консервативен процент. Друг важен индикатор за това доколко компанията е в състояние да покрива задълженията си е съотношението на нетния дълг към оперативната печалба, което в момента е 2х при допустими 4х съгласно EMTN програмата ни.

 

Сериозен знак за финансовия капацитет и стабилност на „Еврохолд“ е, че сме единствената институция, регистрирана в България, получила одобрение от германския регулатор BaFin и от Европейската централна банка за придобиване на значителен дял в германска банкова институция. Да не забравяме, че става дума за един от най-консервативните финансови регулатори, който в процеса на одобрение направи пълен преглед на дъщерната ни компания „Евро-Финанс“, на целия холдинг „Еврохолд“ и на неговия мажоритарен акционер „Старком Холдинг“.

 

Има ли база за сравнение между експанзията, която сега планирате в енергийния сектор, и тази, която вече реализирахте в застрахователния бизнес в Източна Европа? Може ли да направите аналог между двата сектора, включително по отношение на финансирането?

– Общото е, че и в двата случая става дума за силно регулирани от държавата бизнеси. Като такива създават възможност за прогнозируемост в дългосрочен план. А точно към такива бизнеси е ориентиран „Еврохолд“.

 

Иначе как мога да сравнявам експанзията? Ще кажа, че изключително много ни помогна опитът, който натрупахме в застрахователния бизнес, и експанзията в този нов за „Еврохолд“ бизнес е естествена по-голяма стъпка, която холдингът да направи след тези 20 години в застраховането.

 

Как ще коментирате твърденията за недостиг на капитал през годините в част от сегашните дъщерни дружества на холдинга? До каква степен покривате показателите за капиталова адекватност (минимално капиталово покритие и капиталово покритие за платежоспособност) в застрахователния ви бизнес?

– Когато една компания като „Еврохолд“ има толкова динамично развитие по отношение на придобиванията, винаги е възможно някоя от десетките компании, които сме купили през годините, да е имала нужда от подкрепа. Това, което е отличавало „Еврохолд“ от други инвеститори, е, че когато някоя от компаниите ни е имала нужда от подкрепа, то тя винаги я е получавала. Такъв е и примерът с компанията ни в Румъния, където купихме един актив с проблеми – бързорастящ, но недостатъчно капитализиран, и това доведе до нуждата от капитал. Този момент съвпадна с въвеждането на изискванията по европейската директива Solvency II, компанията получи бърза подкрепа в подходящ размер и днес дружеството ни в Румъния е едно от най-добре развиващите се спрямо нашите конкуренти. По отношение на показателите ни за капиталова платежоспособност на застрахователната група бих казал, че те се движат около нивата на старите застрахователни групи в Европа. Покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на „Евроинс Иншурънс груп“ – ключовият показател за стабилност на един застрахователен бизнес по Solvency 2, е около 185%, което е сравнимо с коефициента на нашите конкуренти, които са доста по-дълго на европейския застрахователен пазар.

 

Как ще бъдат обезпечени заемите за сделката с ЧЕЗ – друга тема, която предизвиква много спекулации?

– Нека да кажа какви обезпечения няма да използваме. По никакъв начин няма да бъдат залагани активите на „ЧЕЗ Разпределение“ и „ЧЕЗ Електро“. В такава сделка стандартното обезпечение са акциите на дружеството купувач и това е, което ще предложим като обезпечение по този кредит.

 

Кой е екипът ви от експерти, който ще подпомага процеса на консолидация на бизнеса на ЧЕЗ в структурата на „Еврохолд“ и ще прерасне в надзорен съвет на ЧЕЗ България?

– Това е процес, който търпи развитие. Обявихме създаването на така наречения консултативен съвет към „Еврохолд“, който ще консултира интеграцията на ЧЕЗ в холдинга. Избрахме първите трима членове на този екип по критерии да имат дългогодишен експертен опит в такива бизнеси в България, Европа и региона. Това са двама международни експерти и един българин. Първият е Гари Левсли, дългогодишен изпълнителен директор на „Контур глобал“, един от най-големите производители на енергия в България. В предишния си опит той е управлявал редица ЕРП-та в Централна и Източна Европа. Втори член на екипа е г-н Каталин Станку, който е дългогодишен изпълнителен директор на няколко ЕРП-та в Румъния. Третият член е българинът Георги Миков, бивш изпълнителен директор на НЕК. Предстои да влязат още двама членове на екипа и така той да стигне петима души, и с удоволствие ще ги представим, когато станат ясни.

 

Как изглежда състоянието на „Еврохолд“ от гледна точка на новия счетоводен стандарт (IFRS9)?

– Стандартът влезе в сила от миналата година и „Еврохолд“ изпълни всички негови изисквания с оглед на това да бъде изрядна пред кредитиращите банки и рейтингови агенции. Като част от този процес една от мерките, които взехме през миналата година, беше да се направи пълен преглед на вземанията, натрупани от различните компании в холдинга, било то застрахователни, лизингови или автомобилни. В рамките на прегледа провизирахме тези вземания и ги продадохме на трети компании, с което изцяло почистихме балансите си и се подготвихме за изискванията на този стандарт, който влияе и ще продължи да влияе сериозно върху всяка финансова институция.

 

Текстът е публикуван в брой 27/2019 г. на списание „Икономист“

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар