Гешев и магистрати от цялата страна излязоха на мълчалив протест пред Съдебните палати

Магистрати и служители от двете спецпрокуратури, както и  от другите органи на държавното обвинение излязоха на мълчалив протест пред сградите на Съдебните палати в цялата страна. Преди това те разпространиха нарочна декларация, с която се обявиха против промените в НПК и Закона за съдебната власт, с които се закрива специализираното правосъдие в страната.

 

В София протестът започна с масово мълчаливо присъствие. На място пристигна и главният прокурор Иван Гешев.

„Тук съм като магистрат, не като главен прокурор, за да подкрепя колегите си, които искат да подкрепят правата на гражданите. Пожелавам на всички българи светли празници“, каза Гешев.

„Тук сме, защото с лобистко законодателство се опитват да се осуетят разследванията срещу тероризъм и шпионство. Кой има интерес от това?“, попита говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Още преди година предупредихме по време на протестите, че ще се посегне на закона, каза Сийка Милева. Така хора, които разполагат с големи средства, ще избегнат правосъдието, според Милева.

Защо не се вижда огромният труд зад всички дела, а се виждат само неуспехите. Нали се търсят ограбените пари по законен механизъм. Вижте размера и количеството на запорираното имущество, попитаха прокурорите.

Видима е тенденцията за атакуване независимостта на обвинението, коментираха още протестиращи. Не се страхуваме от реформи. Независимостта не е преференция, а възможност за работа. Защо такива промени се правят набързо, попитаха други.

Тук сме, защото сме с убеждението, че гражданските права са в опасност. Изземват се компетенции и функции, така се посяга на разделението на властите. Така няма да има ефективно правосъдие. Никога не сме твърдели, че борбата с корупцията по високите етажи на властта е лесна. Това са реални факти и обстоятелства. Магистратите се чувстваме застрашени като функционален имунитет, казаха магистрати.

Искаме активен професионален дебат по тези важни въпроси, казаха протестиращи.

Благодаря ви и се гордея, че съм главен прокурор на Република България, обърна се Гешев към магистратите, които го аплодираха.

 

Декларация на прокурорите, следователите и служителите в Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура

Независимостта на съдебната власт е сред основополагащите принципи в Конституцията на Република България, чрез които се утвърждава демократичната правова държава.

Направените преди дни предложения за изменения в НПК и ЗСВ в голямата си част противоречат на Конституцията на Република България. Това е така, защото Конституционният съд вече имаше възможността и се произнесе по въпросите налице ли е равенство и тъждественост между „специализиран“ и „извънреден“ орган на съдебна власт , както и между „редовен“ и „извънреден“.

Ако сме правова и конституционна държава, не би следвало в настоящия момент темата за извънредността на „спецмагистратурите“ да се повдига отново.

Ако сме правова държава, не би следвало без какъвто и да било сравнителен анализ да се мотивира извод за липса на резултатност от правоприлагането на специализираните органи на съдебна власт.

Ако сме Европейска държава, не би следвало току що транспонирани европейски правни норми и директиви да бъдат фактически бързо дерогирани в съмнителна обстановка. Та нали в резултат именно на успешното затваряне на Глава 24 от преговорите за приемането ни в Европейския съюз през октомври 2004 г. – “Правосъдие и вътрешен ред“, България остана обект на мониторинг от страна на европейските институции в четири сфери, една от които бе създаването на независима, надеждна и ефикасна съдебна система. Защо се забравиха мотивите на законодателя, наложили създаването на специализирани структури през 2011 г. и поетият ангажимент за създаване на независима и ефикасна съдебна система. Достатъчно дълъг период от време ли са 9 години, че да се направи кардинален извод за ефикасността на „спецправосъдието“.

При осъществяване на функциите и задълженията си всички прокурори от Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура се ръководят единствено и само от закона и вътрешното си убеждение. Структурно не е предвидена и не съществува специализирана касационна инстанция. При това положение, дали желанието на политиците за закриване на специализираните органи на съдебна власт не се дължи именно на резултатите от нашата работа?

 

При липсата на аргументи в обратна посока, както и при обективно съществуващото високо признание от страна на международните партньори, дали този спонтанен порив не е директна намеса в работата на независимата съдебна власт? Дали не обслужва чужди интереси или такива на организирани престъпни групи?

Дали българското общество ще получи отговор на тези въпроси?

Припомняме, че задачата на съдебната власт е да решава правните спорове и да „раздава право“, съгласно действащите в страната закони. Законодателството (чл. 10, ал. 1 от ЗСВ) предвижда като правило, че съдебното производство по наказателни дела е триинстанционно- първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон не е предвидено друго. Според разпоредбата на чл.143 от ЗСВ всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани непосредствено пред по-горестоящата прокуратура, освен ако подлежат на съдебен контрол. По- горестоящият по длъжност прокурор може да извършва действия, включени в компетентността на подчинените му прокурори, писмено да спира и да отменя разпорежданията им в определените със закон случаи.

 

Писмените разпореждания на съответния горестоящ по длъжност прокурор са задължителни за подчинените му прокурори. Всички магистрати разполагат с т.нар. функционална независимост, произтичаща от чл.117 на Конституцията. Тази предметна/функционална независимост не е привилегия, а последица от конституционното разделение на властите. Тя е предпоставка, обоснована с природата на основните функции на съдебната власт и потребността от отделянето й от другите власти. Предпоставка е за установяване на правото в конкретния случай, което се дължи на истината и справедливостта.

Независимостта е принцип на правовата държава. Магистратите разполагат с функционален имунитет, предназначен да гарантира единствено условията за свободно от натиск решаване на делата и преписките, като функционалният имунитет гарантира тяхната независимост при извършване на служебните им действия. Прокурорът е политически неутрален. Взема решенията си по вътрешно убеждение и на база събрани доказателства в хода на обективно, пълно и всестранно разследване.

Не искаме да вярваме, но допускаме, че целта е отнемането на функционалния ни имунитет.

Ние, магистратите и служителите от Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура, ще изразим нашата позиция чрез мълчание пред сградите на Съдебните палати.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар