ВСС спря дисциплинарката срещу Румяна Ченалова, вече била уволнена от системата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 19/2013 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на ВСС, прието по протокол № 57/19.11.2015 г., с което на Румяна Методиева Ченалова е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – „дисциплинарно освобождаване от длъжност „съдия“. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на петима членове на ВСС за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт (предишна редакция, изм. ДВ, бр. 62 от 2016 г.). С решение на ВСС по протокол № 60/03.12.2015 г. то е спряно до приключването с окончателен акт на друго дисциплинарно дело – № 33/2014 г. по описа на ВСС, образувано също срещу Румяна Ченалова.

ВСС ѝ е наложил по това дело дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Подадената от Румяна Ченалова жалба е отхвърлена с решение № 14616/30.10.2019 г., постановено по адм. дело № 11359/2018 г. по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, което е оставено в сила с окончателно решение № 5276/04.05.2020 г. по адм. дело № 14390/2019 г. на Петчленен състав на ВАС.

Към настоящия момент е налице влязъл в сила акт на ВСС за освобождаване на Румяна Ченалова от длъжност „съдия“, поради което липсва субект по дисциплинарно дело № 19/2013 г., по отношение на когото може да бъде реализирана дисциплинарна отговорност при наличие на законовите предпоставки. Предвид това производството по дисциплинарно дело № 19/2013 г. е прекратено.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар