Всички сгради задължително да имат технически паспорт. Последен срок до края на 2022

Крайният срок за изработването на технически паспорт на всички сгради се удължава многократно. Но вече има утвърден нов краен срок за това и той е 2022 година, това заяви по БНР Инж. Валентин Йовев – зам.-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Който не спази крайния срок ще премине по наказателна процедура, при която кметът ще назначи издаването на паспорта, а живущите ще му платят.

„Техническият паспорт е документ, който е абсолютно необходим за експлоатацията на самата сграда. Ако не успеем до 2022 година, това силно ще затрудни управлението на етажната собственост, управлението на офис сградите – държавните и общинските. В техническите служби на общините съществуват проектна документация – екзекутивни чертежи, които се съхраняват и до момента. Така че много са малко сградите, за които не могат да се намерят никакви документ. Техническият паспорт ще обобщи голяма част от тези документи в един документ“, обясни инж. Йовев

Какво представлява техническият паспорт?

Той започва с регистрационен номер. За сградите и самостоятелните обекти в сгради при наличие на одобрена кадастрална карта съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра. Така по номера може да бъде направена справка след въвеждане на единната информационна система за обекта. Тази информация ще бъде платена за службите извън кадастъра и достъпна за нотариусите, банковите служители при предоставяне на кредит и други, като се спазват изискванията за защита на личните данни.

Какви документи са необходими за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда?

  1. Проектна документация на сградата;
  2. Разрешение за строеж;
  3. Акт обр.15;
  4. Удостоверение от кадастъра;
  5. Разрешение за ползване;
  6. Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;
  7. Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;
  8. Документи за промени след разрешение за ползване;
  9. Фактури за последните 3 години за електропотребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
  10. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.
Твоят коментар